AVG Wet Leden

Geachte Leden, Cursist

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Op grond hiervan dient u als opleider de instructeurs en kandidaten waarvan u gegevens doorgeeft aan Flash-Gorgone, te wijzen op deze verstrekking, alsmede -namens Flash-Gorgone – op het privacy statement van Flash-Gorgone zoals te vinden op haar website. Dat kunt u doen door het Flash-Gorgone privacy statement te overhandigen dan wel door het Flash-Gorgone privacy statement dan wel een link daarnaar per e-mail naar de kandidaat of instructeur te zenden.

 

Uitleg,

Flash-Gorgone, als ook de opleiders waarmee Flash-Gorgone samenwerkt, verwerken bij hun dienstverlening persoonsgegevens waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing is. De AVG bepaalt dat een partij die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, wordt gekwalificeerd als een verwerkingsverantwoordelijke. In het geval deze verwerkingsverantwoordelijke de verwerking uitbesteedt aan een andere partij die persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, dan wordt deze andere partij een verwerker genoemd. De AVG verplicht deze partijen een overeenkomst – vaak een verwerkersovereenkomst genoemd – te sluiten waarin verplichtingen worden opgelegd aan de verwerker zoals opgesomd in de AVG. Flash-Gorgone en de opleiders zijn echter beiden verwerkingsverantwoordelijke omdat zij persoonsgegevens ten behoeve van zichzelf verwerken. Zij hebben elke hun eigen verantwoordelijkheid en expertise, waarbij niet past dat zij persoonsgegevens namens een ander verwerken ook al wisselen ze deze wel uit. De voornoemde verwerkersovereenkomst hoeft dus niet te worden afgesloten.

Wel moet worden zorggedragen dat de kandidaten en instructeurs adequaat en in overeenstemming met de AVG worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. Flash-Gorgone heeft hiervoor een privacy statement opgesteld dat zij via haar website aanbiedt. Omdat Flash-Gorgone niet in alle gevallen rechtstreeks (onmiddellijk) contact heeft met de kandidaten en instructeurs waarvan zij persoonsgegevens verwerkt, zal dit contact via de opleiders moeten lopen. U als opleider bent op grond van de AVG verplicht de kandidaten en instructeurs te informeren over de verwerking van persoonsgegevens, alsmede over het feit dat u persoonsgegevens die betrekking hebben op hen verstrekt aan Flash-Gorgone. Door bij die informatieverstrekking mede te wijzen op het privacy statement van Flash-Gorgone worden de kandidaten en instructeurs volledig geïnformeerd.

 

Wij vertrouwen erop u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Flash-Gorgone

Voorzitter: Marcel Coret

Hamsterkoog 1

1822CD Alkmaar

T. 06 13 040 303

Flash-gorgone@kevmic-diving.nl

www.kevmic-diving.nl

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://kevmic-diving.nl/avg-wet-leden/