Terug naar Cursussen

Cursus Voorwaarden

Opleidingsvoorwaarden

KevMic-Diving Alkmaar

 

Aanmelden

De aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk, per mail of via opleiding@kevmic-diving.nl te geschieden.

KevMic-Diving zal voor aanvang van de opleiding een schriftelijke of e-mail bevestiging van de aanmelding verzenden.

Per cursus wordt een minimum van 2 en een maximum van 12 cursisten aangehouden.

 

Deelnamekosten en deelnameverplichting

Het opleidingsgeld dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te zijn voldaan op rekening van KevMic-Diving. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft KevMic-Diving het recht de deelnemer de toelating tot de opleiding te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.

Bij een inschrijving voor een opleiding verplicht de deelnemer zich alle opleidingsdagen en/of dagdelen te volgen. Het inhalen van een gemiste opleidingsdag is alleen mogelijk in overleg met de cursistenadministratie van KevMic-Diving.

* LET OP: Voor alle opleidingen NA: 

Open Water Duiker, Junior Open Water Duiker, 1* Duiker, Level 1 Duiker, Basis Opleiding tot Duiker, geld dat de prijs van de genoemde vervolg cursus exclusief duikuitrusting is.

Voor alle Specialty opleidingen geld dat je zelf in het bezit bent van het benodigde extra lesmateriaal, dit koopt of huurt.

Privè lessen / cursus op verzoek van de cursist in welke form dan ook zijn € 100,- duurder dan de hier boven genoemde cursus prijs. 

 

Annulering- en/of Wijzigingskosten

Annuleringen of wijzigingen dienen altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Ziekte of verhindering geven geen recht tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst.

Voor annuleringen en wijzigingen brengen wij de navolgende kosten in rekening:

Tot 6 weken voor aanvang van de opleiding. De opleidingsdatum kan kosteloos worden aangepast.

Tussen 6 en 2 weken voor aanvang van de opleiding

Bij wijziging van de opleidingsdatum wordt € 31,50 per cursist per opleiding in rekening gebracht. Bij annulering van de opleiding zal 50% van het cursusbedrag in rekening worden gebracht.

Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus

Het volledige opleidingsgeld wordt in rekening gebracht. Vervanging van een deelnemer aan een opleiding door een derde is mogelijk, indien deze vervanging twee dagen voor de opleidingsdatum schriftelijk of per e-mail bij ons is ontvangen. Hiervoor wordt 10% van het opleidingsgeld in rekening gebracht.

KevMic-Diving behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname een opleiding te annuleren. Waar mogelijk zal KevMic-Diving in goed overleg een passend alternatief aanbieden.

 

Aansprakelijkheid

KevMic-Diving is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van KevMic-Diving, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of deelnemer.

KevMic-Diving is evenmin aansprakelijk voor schade die opdrachtgever en/of deelnemer heeft/hebben geleden ten gevolge van het niet doorgaan van een opleiding.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://kevmic-diving.nl/cursussen/cursus-voorwaarden/