Disclaimer

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

De gegevens op onze internetsite zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen. Deze gegevens kunnen door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van onze site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij staan echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de door ons geboden informatie. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, grafisch materiaal en logo’s. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Prijs en Wijzigingen voorbehouden
Deze informatie is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld aan de hand van gegevens die verstrekt werden door KevMic-Diving de bij de totstandkoming van deze website betrokken deskundigen, Saas Advice en Remora Producties voor Graphic and Technical Design.

Omdat de ontwikkeling van deze website plaatsvindt binnen maatschappelijke kaders en verhoudingen, die voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn, doen zich soms prijs en wijzigingen voor, die ook door bovengenoemde deskundigen niet voorzien werden. De directie van KevMic-Diving behoudt zich daarom het recht voor geringe wijzigingen ten opzichte van deze gepresenteerde informatie door te voeren. Deze wijzigingen zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het eindproduct en geen invloed hebben op de opleidingen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://kevmic-diving.nl/disclaimer/