Terug naar Flash Card

Voorwaarden Duikvereniging Flash-Gorgone

Duikvereniging Flash-Gorgone

CONTRIBUTIEBESLUIT & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

    1.Leden

De minimum leeftijd om lid te worden van Duikvereniging Flash-Gorgone is 10 jaar en een medische verklaring niet ouder dan een jaar is vereist. Tevens dient men in het bezit te zijn van een geldig duikbrevet; minimaal het (Junior) Open Water Diver brevet. Het bestuur is bevoegd de toelating tot het lidmaatschap toe te staan aan degene wie in het bezit is van een geldig brevet van een andere organisatie, maar stelt dan wel de eis dat dit lid de regels en standaards naleeft bij elke training of duik welke binnen de vereniging wordt uitgeoefend, conform artikel 2 van de statuten. Elk nieuw (onbekend) lid zal, ongeacht het brevetniveau en het aantal gemaakte duiken, aan de hoofdtrainer of andere instructeur in het zwembad moeten aantonen dat de vereiste duikvaardigheden beheerst worden. Indien dit nodig wordt geacht zal één of meerdere buitenwaterduiken onder begeleiding dienen te geschieden. Door toetreding tot Duikvereniging Flash-Gorgone onderwerpt het lid zich aan de statuten, het contributiebesluit en de huishoudelijke reglementen van de vereniging. Handelt een lid in strijd hiermee, dan kan dit lid door het bestuur uit zijn lidmaatschap worden geroyeerd. Ook kan een lid geroyeerd worden, als door zijn handelingen of gedragingen het belang van de vereniging is geschaad.

 

    2.Ballotage

Als kennismaking met Duikvereniging Flash-Gorgone, kun je meteen na inschrijving van je lidmaatschap gratis meedoen met de zwembadtrainingen. Bevalt het je en besluit je lid te worden? Dan ontvang je pas een factuur. Na inschrijving ben je 3 maanden aspirant-lid. Tijdens de periode van 3 maanden aspirant-lid kun je op elk moment, zonder opgaaf van reden, weer opzeggen. Een aspirant-lidmaatschap van 3 maanden gaat aan het definitieve lidmaatschap vooraf. De ballotage commissie beslist over de definitieve toelating tot de vereniging. Het bestuur kan als ballotagecommissie fungeren, of hiertoe tenminste drie leden voordragen.

 

Deze ballotagecommissie zal zich daarbij laten leiden door het gedrag van het aspirant-lid middels de volgende punten:

2.1.Neemt het aspirant-lid de standaards en algemene duikregels in acht.

2.2.Toont de duiker begrip voor de gegeven reglementen t.a.v. de veiligheid tijdens de beoefening van de duiksport.

2.3.Handelen conform de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging.

2.4.Het nakomen van die verplichtingen die van een goed verenigingslid in redelijkheid mag worden verwacht en is de duiker behulpzaam bij evenementen en andere activiteiten.

2.5.Stipt voldoen aan de contributieregels en op tijd betalen van de contributie.

2.6.Doet de duiker regelmatig mee aan de zwembadtraining en buitenduik evenementen.

2.7.Een rustig gedrag in het water en correct onderhoud en gebruik van de apparatuur.

2.8.Is de duiker zich bewust van de verantwoording ten aanzien van zijn of haar gezondheid, van duikapparatuur en mede duikers (buddy).

2.9.Vertoond de duiker een gedrag waardoor het aanzien van de vereniging en/of de duiksport wordt geschaad?

2.10.In het algemeen zodanige daden, eigenschappen of gedragingen vertonen die ten gevolge hebben dat van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

 

    3.Contributiebesluit

Een boekjaar loopt van datum inschrijving tot en met datum inschrijving een jaar later. Een lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor ten minste één boekjaar; over dit gehele jaar is contributie verschuldigd ook al zijn er omstandigheden waardoor de trainingen niet (meer) bijgewoond kunnen worden. Een lidmaatschap dat wordt aangegaan binnen deze periode, wordt naar ratio berekend. Opzegging door een lid kan geschieden tot uiterlijk één maand voor sluiting van het lopende jaar. De opzegging dient schriftelijk of via e-mail te geschieden aan het bestuur. Een lidmaatschap dat niet voor deze datum is opgezegd, betekent stilzwijgend een verlenging voor het volgende boekjaar. Deze regels gelden niet tijdens de periode van het aspirant-lidmaatschap, dan kan per direct worden opgezegd.

De contributie is € 120,- per boekjaar en dient in één keer voldaan te worden graag binnen 14 dagen na ontvangst van factuur. Of in overleg in 12 maandelijkse termijnen van € 10,- op de eerste van elke maand te geschieden.

Gezinskorting: Indien meerdere personen uit één gezin, en wonend op hetzelfde adres, lid zijn van de vereniging wordt voor elk tweede en volgend lid een korting van € 10,- euro in mindering gebracht op de contributie.

Dit geldt tevens voor ongehuwd samenwonenden. Elk tweede en volgend lid betaalt dus € 9,- per maand of vooruit in 1 keer  € 110,- per jaar.

Voor jeugd leden is er een andere lidmaatschapregeling.

Voor een 10-14 jarige Junior Club lid bedragen de kosten € 90,-

Voor een 14-16 jarige Junior Club lid bedragen de kosten € 100,- boven de 16 gelden de normale tarieven.

 

    4.Zwembadtrainer en/of duikleider, instructeur

Duikvereniging Flash-Gorgone traint van Begin September tot eind April élke week op vrijdagavond van 21.00 tot 22.00 uur in zwembad  De Hoornsevaart in Alkmaar, en van Begin Mei tot eind Augustus dan zijn de trainingen élke week op vrijdagavond van 20.00 tot 21.00 uur in zwembad De Bever in St-Pancras  met uitzondering van en (rond) feestdagen.

 

    5.Veiligheidsvoorschriften en Algemene Bepalingen:

5.1.Een zwembadtraining wordt volgens een rooster uitsluitend begeleid door een daartoe bevoegd lid, hierna te noemen: “trainer”. De trainer dient bij verhindering zelf voor vervanging zorg te dragen. De trainer deelt in overleg met de hoofdtrainer elke verenigingsavond in. De trainer is disciplinair ondergeschikt aan het bestuur.

5.2.De dienstdoende trainer en/of instructeur draagt er zorg voor dat er rust heerst in en om het zwembad en is verantwoordelijk voor alle wanordelijkheden die plaats vinden in het zwembadgedeelte waar de vereniging zich bevindt.

5.3.Het zwembad mag niet met schoenen betreden worden, met name na de 2e deur voorbij de kleedruimte en alle ruimtes voorbij de kleedruimtes.

5.4.In het zwembad mag niet gerend worden, en ook niet met vinnen aan gelopen worden.

5.5.Niemand mag vóór 21.00 uur te water, ook niet in de ondiepe baden. De trainer en/of instructeur dient erop toe te zien dat de duikvereniging, welke het gehéle bad tot 22.00 uur heeft gehuurd, op geen enkele manier door de leden wordt verstoord.

5.6.Omwille van de veiligheid is het niet toegestaan dat leden zelfstandig, zonder toezicht, in het zwembad (water) aanwezig zijn, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend door de hoofdtrainer en/of instructeur.

5.7.Bezoekers, c.q. toeschouwers, dienen zich binnen de hiertoe bestemde ruimte te bevinden (op de tribune naast het 25mtr bad). Minderjarige toeschouwers mogen uitsluitend aanwezig zijn onder toezicht van een volwassene.

5.8.Alle gebruikte materialen van zowel het zwembad als van het duikcentrum dienen weer netjes terug gebracht en opgeruimd te worden.

5.9.De trainer en of instructeur draagt er zorg voor dat de tijden die voor de vereniging zijn vastgelegd in acht worden genomen en dat iedereen om uiterlijk 22.30 uur het zwembad (de zwemzaal of kleedruimtes) heeft verlaten, opdat er bijtijds afgesloten kan worden.

5.10.Onvrede, problemen en/of klachten tijdens of n.a.v. een les worden door de trainer en of instructeur direct daarna, dezelfde avond nog, besproken met alle betrokkenen in het duikcentrum. Van de leden wordt verwacht dat zij zich tijdens de zwembadtrainingen en alle buitenduik evenementen coulant gedragen tegenover de trainer en/of duikleider en/of instructeur. Alle trainers, duikleiders en instructeurs doen hun uiterste best om een les of een evenement zo goed en zo plezierig mogelijk te maken en doen dit geheel belangeloos. Dus van de leden wordt respect en waardering verwacht t.o.v. de trainer, duikleider en instructeur.

 

    6.Aansprakelijkheid

Het sportduiken geschiedt geheel voor eigen risico van de sportduiker. Het bestuur, trainers, duikleiders en/of instructeurs van Duikvereniging Flash-Gorgone zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, die uit het sportduiken voortvloeien.

De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van zaken bij de leden in gebruik.

Het is een eigen verantwoordelijkheid van het lid zélf om te zorgen voor de juiste verzekeringen en dekkingen voor de duiksport.

Het is de verantwoording van elk lid zélf om te beoordelen of je lichamelijk gezond en fit bent om te duiken. Raad pleeg bij twijfel of na een ziekteperiode de Medische Verklaring binnen de Club. Wanneer een lid door een lichamelijke oorzaak of om medische redenen niet álle vragen van de Medische Verklaring met “NEE” kan beantwoorden, mag dat lid niet duiken zonder eerst een medische keuring te ondergaan. Om weer te mogen duiken is dan schriftelijke toestemming van een arts vereist.

 

    7.Regels rondom zwembad trainingen

7.1.Auto’s direct voor het zwembad uitsluitend toegestaan voor laden en lossen (kort parkeren dus), auto daarna op het grote parkeerterrein plaatsen!

7.2.De leden van Duikvereniging Flash-Gorgone mogen vanaf 12.30 uur het zwembad in. Schoenen uit vanaf de kleedkamers of de blauwe overschoenen meenemen bij de kassa.

7.3.De zwemmers nog aanwezig in het bad voor 21.00 uur niet onnodig storen door heen en weer geloop, schreeuwen, etc. Rondom het zwembad, tenminste 2 meter van de rand van het zwembad wegblijven t.b.v. de toezichthouders en/of trainers, instructeurs . Loop ook de cursisten  en Duikvereniging Flash-Gorgone  en Duikcentrum KevMic-Diving niet in de weg.

7.4.Leden lopen vanuit de hal links langs de kassa en gebruiken de Dames en Heren Kleedkamers nr.1,  de overige kleedruimtes worden NIET gebruikt door de leden.

7.5.Setjes tegen de stenen banken van de tribune of tegen de achterwand bij het ondiepe gedeelte van het bad in elkaar zetten en niet vóór 21.00 uur aan de waterkant leggen.

7.6.Om 20.55 uur (duik)klaar staan voor de briefing.

7.7.Alle leden, ongeacht hun brevet of leeftijd, kunnen/mogen altijd meedoen met de zwembad training. De trainers en/of instructeurs  zorgen ervoor dat voor elk niveau iets leuks wordt bedacht en de oefeningen of opdrachten ook voor iedereen toegankelijk zijn. Je bepaalt zelf of je aan alle onderdelen mee wilt doen. Mocht er toch iets bijzitten wat je lastig of spannend vindt, dan kun je dit aangeven en zorgen wij voor extra begeleiding.  Als je iets echt niet wilt doen omdat je om wat voor reden dan ook daar nog niet aan toe bent, dan geef je dat ook aan en sla je dat onderdeel gewoon even over.

7.8.Omwille van de veiligheid is het niet toegestaan dat leden zelfstandig, zonder toezicht, in het zwembad (water) aanwezig zijn, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend door de hoofdtrainer en/of instructeur.

7.9.In het zwembad zijn zwemmers en/of snorkelaars toegestaan in het afgezette gedeelte van het zwembad, er bevinden zich in dit gedeelte van het zwembad GEEN duikers onder water zijn, tenzij dit bij de les hoort.

7.10.Naast het 25mtr wedstrijdbad waarin wij duiken, ligt nog een klein en ondiep golfbad. Dit bad mag NIET door ons gebruikt worden. Het is niet toegestaan dat de kinderen én kleinkinderen van onze leden het zwembad gebruiken met zwembandjes om. Het is wel mogelijk maar dan wél onder direct toezicht van ten minste één volwassene en ruim van te voorn in overleg met de trainers, duikleiders en/of instructeurs.

> Een kind wat nog geen zwemdiploma heeft moet 1-op-1 in het water begeleid worden door een (groot)ouder of voogd.

> Kinderen onder begeleiding mogen niet bij en rond het diepe gedeelte van het zwembad komen!

7.11.Zorg ervoor dat je om uiterlijk 22.00 uur het zwembad en om 22.30 uur de kleedruimtes hebt verlaten, opdat er bijtijds afgesloten kan worden.

7.12.Het is niet toegestaan om duikmaterialen, tassen of kisten met duikspullen onbeheerd te laten staan in de hal van het zwembad en nabij het Café. Als je dus het Café wilt bezoeken na het duiken, dan eerst je spullen opruimen en in de auto zetten.

 

Gevestigd in het pand met Duikcentrum KevMic-Diving

Duikvereniging Flash-Gorgone

Hamsterkoog 1a

1822CD Alkmaar

ABN-AMRO Bank:

KvK Alkmaar Nr:

 

 

Bestuur:

(Voorzitter)

(Secretaris)

(Penningmeester)

(Hoofdtrainer)

(Evenementen Commissie) (EC)

(Hoofd EC)

Permanente koppeling naar dit artikel: http://kevmic-diving.nl/duikvereniging/voorwaarden/