Terug naar Home

Algemene Reisvoorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN REISOVEREENKOMST

1. Totstandkoming van de (reis)overeenkomst

a. De aanmelding (van een reis) kan telefonisch, schriftelijk en online geschieden, zowel rechtstreeks aan

Souldivers, als door tussenkomst van een reisagent (KevMic-Diving).

b. Na aanmelding ontvangt de opdrachtgever van Souldivers of de reisagent KevMic Diving een factuur c.q.

boekingbevestiging behelzende de gegevens van de opdrachtgever, de reis/duikcursus/duikactiviteit,

de deelnemers en de prijs.

c. De opdrachtgever(s) is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen

voortvloeiend uit de aanmelding en de (reis)overeenkomst, zowel door hemzelf/henzelve als door alle

aangemelde reizigers.

d. De inhoud van de (reis)overeenkomst is gebaseerd op het door Souldivers of de reisagent KevMic Diving

gepubliceerde (reis)programma.

Iedere afwijking en/of toevoeging dient schriftelijk en/of mondeling met Souldivers of de reisagent KevMic Diving

te zijn overeengekomen.

2. Betaling

a. Uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de factuur of (boekings)bevestiging of anders zoals vermeld op de

factuur.

b. Door iedere aangemelde reiziger dient 35% van de voor hem geldende reissom te worden voldaan. Is de

duikvakantie inclusief lijndienstvluchten moet het totale bedrag in 1 keer worden betaald.

c. Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van

Souldiversof de reisagent KevMic Diving. Bij niet tijdige betaling kan door Souldivers of de reisagent KevMic Diving,

na sommatie, worden overgegaan tot annulering,

in welk geval de reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd. Voor sommige reizen kunnen

afwijkende betalingsvoorwaarden en termijnen gelden.

d. Bij aanmelding binnen zes weken voor de dag van vertrek dient de reissom terstond in zijn geheel te

worden voldaan.

e. Na tijdige en volledige betaling van de reissom zal artikel 3C ten aanzien van de betrokkenen geen

toepassing vinden.

f. Per boeking worden € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.

3. Reissom, reisduur en reisprogramma

a. Behoudens anders luidende bepalingen gelden de, in het programma gepubliceerde prijzen, per persoon.

b. De prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, tarieven, luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen en

wisselkoersen zoals die bekend waren op de aanbiedingsdatum. Souldivers of de reisagent KevMic Diving

behoudt het recht om tussentijdse verhogingen van brandstoftoeslagen en luchthavenbelastingen aan de

opdrachtgever door te belasten.

c. Elke wijziging van één van deze elementen kan ons noodzaken onze prijzen aan te passen. Indien

verhoging van de totale prijs meer dan 10% bedraagt kan de reiziger de reisovereenkomst zonder kosten

annuleren, op voorwaarde dat de opzegging gebeurd is binnen tien dagen na de mededeling van de

prijsverhoging.

d. Indien een los pakket geboekt wordt, dit is een accommodatie en/of duikpakket zonder een daaraan

verbonden vlucht, zal Souldivers of de reisagent KevMic Diving reserveringskosten van € 35,- per boeking

in rekening brengen.

4. Documenten

a. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten zoals

een paspoort, het vereiste visum, rijbewijs, groene kaart en eventuele bewijzen van inentingen en

vaccinaties.

b. Indien u een duikpakket boekt, anders dan een beginners-duikopleiding, dan dient u in het bezit te zijn van

een duikbrevet, logboek en medische keuring van maximaal één jaar oud.

c. Indien u een beginneropleiding boekt, dient u in het bezit te zijn van een geldige PADI-medische

duikveiligheidsverklaring.

d. Gevolgen van het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden zijn voor rekening van de

reiziger/opdrachtgever.

5. Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden zullen in principe ongeveer zeven dagen voor het vertrek in het bezit van de

opdrachtgever worden gesteld, in ieder geval pas nadat de volledige reissom door Souldivers of de reisagent

KevMic Diving is ontvangen.

6. Wijziging door de opdrachtgever

a. Tussentijdse wijzigingen waaronder ook in de plaatsstellingen zijn alleen mogelijk in overleg met

Souldivers of de reisagent KevMic Diving. Per wijziging bedragen de kosten € 45,50 per boeking en zijn voor

rekening van de opdrachtgever.

b. Daarnaast zullen ook de kosten voor het wijzigen van een naam/vliegdatum in de vluchtreservering, die

berekend worden door de luchtvaartmaatschappij, worden doorbelast.

7. Annulering door de opdrachtgever

a. De reiziger kan ten allen tijde zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk annuleren bij Souldivers of de

reisagent KevMic Diving.

De hieraan verbonden kosten per reiziger zijn als volgt:

– bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor vertrek 50 % van de reissom

– vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor vertrek 80% van de reissom,

– vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag voor vertrek 85% van de reissom,

– vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek 90% van de reissom,

– vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag voor vertrek 95% van de reissom,

– vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van vertrek 100%.

b. Indien een reiziger (of een deel van de reizigers), die gezamenlijk voor een verblijf in één gezamenlijke

hotelkamer zijn geboekt, annuleert, dan geldt dit als annulering van de gehele reisovereenkomst voor dat

deel van de reizigers dat op dezelfde hotelkamer zou verblijven.

c. De reizigers hebben de mogelijkheid een nieuwe reisovereenkomst met Souldivers of de reisagent

KevMic Diving aan te gaan, waarbij de reissom zoals vermeld in het reisprogramma van toepassing is.

Geldt deze overeenkomst voor hetzelfde

tijdvak en dezelfde accommodatie, dan wordt op de nieuwe reissom de verschuldigde of ontvangen

annuleringsgelden in mindering gebracht.

d. Annulering kan alleen per aangetekend schrijven, welke bevestigd wordt door Souldivers en of de

reisagent KevMic Diving.

8. Annulering en wijziging door de reisorganisator

a. De reisorganisator heeft het recht de reis te annuleren of te wijzigen onder gewichtige omstandigheden.

Hieronder kunnen worden verstaan die omstandigheden waarvan de organisator niet op de hoogte was bij

het afsluiten van de overeenkomst en die, indien hij ze op dat ogenblik had gekend, voor hem gegronde

reden waren om die overeenkomst niet af te sluiten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een

natuurramp, oorlogen, stakingen, gevallen van overmacht of gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer

van de organisator vallen zoals contractbreuk vanwege de hoteluitbater of de vervoerden, enz.

b. Indien zich gewichtige omstandigheden voordoen vlak voor of tijdens de reis, dan kan de organisator

wijzigingen aanbrengen die hij van belang acht, met de verplichting de eventuele nadelige gevolgen voor

de reiziger zo veel mogelijk te beperken.

c. Bij overboeking dient de organisator een gelijkwaardig alternatief aan te bieden om zodoende aan zijn

deel van de overeenkomst te voldoen. De opdrachtgever is gerechtigd het alternatief (onder vermelding

van redenen) te weigeren, mits dit schriftelijk binnen vijf dagen na het aanbod van Souldivers is gebeurd.

Tevens kan de organisator onder verrekening van het verschil met de oorspronkelijke reissom, een andere

datum, andere accommodatie of een andere reis uit het programma aanbieden.

d. Bij mededeling van een overboeking na aanvang van de reis doet de organisator onverwijld aanbieding van

een alternatief zonder verhoging van de reissom.

9. Aansprakelijkheid van de reisorganisatie

a. Bij beoordeling van niet-nakoming van de reisovereenkomst dient rekening te worden gehouden met de

gebruiken en gewoonte van het land waar de diensten worden verleend.

b. Souldivers en of de reisagent KevMic Diving is niet aansprakelijk voor schade die niet aan haar te wijten is,

noch voor schade die volgens de in het verkeer in Nederland geldende normen en opvattingen

niet voor haar rekening komt.

c. Indien de schade onder de dekking van de reis- en annuleringsverzekeringen pleegt te vallen, of de schade

ontstaat door uitoefening van een beroep of bedrijf door de opdrachtgever of de reiziger, dan is Souldivers

of de reisagent KevMic Diving niet aansprakelijk.

d. De reisorganisatie is niet verantwoordelijk voor het uitvallen van duiken en geleden ongemakken en/of

schade door de plaatselijke (weers)en/of (politieke) omstandigheden.

10. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger

Een reiziger die zich op zodanige wijze gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor in het gedrang

wordt gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelneming aan de reis of het verblijf

worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten zijn te zijnen laste en hij heeft in geen geval recht op

gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom, tenzij de betrokken reiziger geen verwijt treft.

11. Rente en incassokosten

Bij uitblijven van tijdige betaling door de opdrachtgever is over de hoofdsom rente verschuldigd en wel van 1%

over iedere maand of gedeelte van een maand vertraging. Verder is hij gehouden tot vergoeding van de

buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 45,50.

12. Klachten

a. Indien niettegenstaande alle bezorgdheid en inspanningen van Souldivers of de reisagent KevMic Diving

een reiziger toch een klacht wil indienen, dan moet dit schriftelijk gedaan worden,

Souldivers of de reisagent KevMic Diving zal zich inspannen om een bevredigende oplossing te vinden.

b. Indien de reiziger niet tevreden is met de gevonden oplossing, moet hij zijn klacht binnen veertien dagen

na terugkeer in Nederland, schriftelijk en samen met de benodigde bewijsstukken, indienen bij Souldivers

of de reisagent KevMic Diving ls de reis geen doorgang gevonden heeft geldt hiervoor ook een termijn van

veertien dagen na de oorspronkelijke vertrekdatum.

c. Een bewijs van voorlopige inschrijving houdt in dat er sprake is van hetzij een zogenaamde

‘aanvraagboeking’ hetzij van ‘essenties’ die de reisorganisator niet onmiddellijk kan bevestigen. De reiziger

doet juridisch gesproken hiermee een onherroepelijk aanbod aan de reisorganisator en is dus gebonden.

Na acceptatie door de reisorganisator is ook de reisorganisator gebonden. Bij een verzoek tot in-deplaatsstelling

moet de opdrachtgever er voor instaan dat de overige reiziger(s) akkoord is/zijn gegaan met

de nieuwe medereiziger(s).

13. Reisagent KevMic Diving

a. De reisagent KevMic Diving handelt naar de richtlijnen van Souldivers en op basis van de door Souldivers

gestelde voorwaarden en beleid, derhalve is Souldivers het hoofd-aanspreekpunt als reisorganisator.

b. Reisagent KevMic Diving;

Bezoekadres,

Duikschool KevMic-Diving

Robbenkoog 14e

1822BB Alkmaar

Postadres,

Duikschool KevMic-Diving

Postiljonstraat 40

1825EM Alkmaar

 

 

Souldivers is lid van SGR

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Souldivers VOF

Henegouwerlaan 118

3014 CG Rotterdam

Permanente koppeling naar dit artikel: http://kevmic-diving.nl/home/reisvoorwaarden/